พิธีเปิดตัว (Kick Off) และมอบทุนสนับสนุนโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน

13 August 2559 by admins (878 Views)

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัว (Kick Off) และมอบทุนสนับสนุนโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่าง 3 การไฟฟ้า ปี 2558-2560 โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมในพิธีฯ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ A และ B สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

13320356_1292960794066724_2736819209292965371_o

สืบเนื่องจากกระทรวงพลังงาน ได้เห็นความสำคัญของโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือในการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลและลดภาระการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในอนาคต ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้านครหลวง จึงจับมือพัฒนากิจกรรมด้าน CSR แบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้า เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศในอนาคต ซึ่งในวันนี้ได้จัดพิธีเปิดตัว (Kick Off) และมอบทุนสนับสนุนโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่าง 3 การไฟฟ้าระหว่างปี 2558-2560 ในพื้นที่ 77 จังหวัด จำนวน 89 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 89 พรรษา ในปี 2559 ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การสร้างจิตสำนึกที่ดีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนให้โอกาสมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง

สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานจัดขึ้นระหว่างปี 2558-2560 นั้นในปี 2558 เน้นการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนและครูในโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีรูปแบบกิจกรรมเน้นการจัดทำโมเดลฐานการเรียนรู้แบบเคลื่อนย้ายได้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ภารกิจของ 3 การไฟฟ้า ฐานที่ 2 ไฟฟ้ามาสู่บ้านอย่างไร/วิธีคิดค่าไฟฟ้า ฐานที่ 3 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ฐานที่ 4 การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานที่ 5 กิจกรรม/เกมด้านพลังงาน

ส่วนปี 2559 จะเป็นการมอบทุนให้กับโรงเรียนที่นำเสนอโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 89 โรงเรียน ที่ส่งโครงงานการประหยัดพลังงานนำเสนอกลับมายัง 3 การไฟฟ้า จากนั้นจะดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และ ปี 2560 จัดกิจกรรมประกวดโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความภาคภูมิใจและมีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือร่วมใจขององค์กรด้านพลังงานไฟฟ้าในการปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้แก่เยาวชนและสร้างเยาวชนให้เป็นเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสู่ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนในระยะยาว อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

Facebook Fanpage

เสาไฟฟ้าต้นหนึ่ง มีสายอะไรบ้าง

ภาพกิจกรรม