พิธีเปิดงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016

13 August 2559 by admins (685 Views)

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016 ภายใต้แนวคิด “24-Hour Eco Life รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง” ณ Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมงาน

eco_8

งานดังกล่าวจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Asian Productivity Organization (APO) ประเทศญี่ปุ่นและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2559 เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้า บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจและเข้าถึงสินค้าบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมภายในงาน อาทิ มหกรรมการแสดงนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Eco-Kids นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชน การสัมมนาวิชาการนานาชาติ (International Conference)
นิทรรศการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดแสดงภายในงาน Eco-Products International Fair 2016 นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าและงานบริการ บริการรับชำระค่าไฟฟ้า รับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์และคำร้องขอขยายเขต โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาจุดบริการ 3 รูปแบบ อาทิ

  • PEA Front Office จุดให้บริการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งให้บริการด้านต่างๆ ในปี 2558 มีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน 933 แห่งและในปี 2559 มีแผนงานปรับปรุงสำนักงานจำนวน 48 แห่ง
  • PEA Shop จุดให้บริการลูกค้า ณ ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนต่างๆ ที่สำคัญ เปิดให้บริการทุกวัน โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนการจัดตั้งจำนวน 131 ทั่วประเทศ (ปี 2558 ดำเนินการแล้ว 81 แห่ง)
  • PEA Mobile Shop จุดให้บริการแบบเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ห่างไกลหรือตามแหล่งชุมชนต่างๆ ที่สำคัญ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนงานจัดทำจำนวน 60 คัน ปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จออกให้บริการแล้วจำนวน 44 คัน

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีประกาศการขยายการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จากเดิมรับซื้อไฟฟ้าโครงการละไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ เป็นรับซื้อโครงการละไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องกังหันสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้กังหันพลังน้ำชนิดเทอร์โกที่ออกแบบผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีในประเทศไทย สำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมสนับสนุนและจัดแสดงนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016 ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของนายเสริมสกุล คล้ายแก้วผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มุ่ง “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” นิทรรศการดังกล่าวยังสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1294485087247628

แสดงความคิดเห็น

Facebook Fanpage

เสาไฟฟ้าต้นหนึ่ง มีสายอะไรบ้าง

ภาพกิจกรรม