โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)

13 August 2559 by admins (1232 Views)

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติแล้ว

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) ที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 วงเงินลงทุน ทั้งสิ้น 265 ล้านบาท ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว

news03

สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) ที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการซื้อ และ/หรือ ผลิตไฟฟ้า ลดหน่วยสูญเสียในระบบสายส่งและระบบจำหน่าย ที่มีระยะไกล รวมไปถึงการเลื่อนแผนการลงทุนก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้รองรับกับเทคโนโลยี Smart Grid โดยในโครงการจะมีการติดตั้งระบบ Micro-Grid Controller (Local Microgrid Control Building with BEMS) ระบบกักเก็บพลังงาน Battery Storage System 3.0 MW/1.5 MWh ชนิด Lithium-Ion ระบบสื่อสารระหว่าง MGC, Substation และอุปกรณ์ Switching เพื่อรองรับระบบ Fault Location Isolation and System Restoration (FLISR) และ Load Shedding Function รวมทั้งปรับปรุง Diesel Generator ในพื้นที่

ปัจจุบันโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) นี้ ได้ผ่านความ เห็นชอบจากคณะกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กระทรวงพลังงาน(พน.) คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ (สงป.) กระทรวงการคลัง (กค.) และคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Facebook Fanpage

เสาไฟฟ้าต้นหนึ่ง มีสายอะไรบ้าง

ภาพกิจกรรม